All Courses

ዘለዉና ስልጠናታት

ኣቐዲሞም ዝተመሃሩ እንታይ ይብሉ፧

DR. Michael Habteyonas

I would like to say a few words about Eri Young Investor and Eri Investing Academy. I took all the courses and I found it very organized, and the great thing is it is in our own language Tigrigna. I can see that Maekele Abraham has spent a lot of time and effort to put this course together and I really encourage everyone to take the course and learn something about investing. The course teaches not only about investing but also about wisdom. GREAT JOB MAEKELE, I am very proud of you.

Dr. Michael Habteyonas,

Edmonton Canada.

ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ገንዘብካ ኣውፍር ኢንቨስት ግበር ክብሉ ይሰምዕ ነይረ ብኸመይ ንዝብል ሕቶ ግን ይምለሰለይ ኣይነበረን ስኣን ጽፉፍ ሓበሬታ ምርካበይ ድማ ዘዝሰራሕክዎ ገንዘብ ኣብ ገዛይ ብዘይ ወለሓደወፍሪ ይቐምጦ ነበርኩ ኣንኮራ ከማን ዓመታዊ ብውሑዱ ካብ 2 ክሳብ 3 % ዋግኡ ብሰንኪ ዝቅባበ ይጎድል ኔሩ. ድሓር ግን ኣጋጥሚ ኣብ ናይ ማእከለ ስልጠና ኣትዮም ተማሂሮም ምውፍር ዝጀመሩ ሰባት ብዛዕባ ወፍሪ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከዕልሉ ምስ ሰማዕኩ ኣነ ውን ነቲ ኮርስ ክወስዶ ከምዘለኒን ብዙሕ ክጠቅመኒ ሙኻኑን ምስ ሓበሩኒ ብቅልጡፍ ብኣዝዪ መሳጥን ንጹርን መልእኽታት ዝተሰነየ ኮርስ ናይ ከምይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ገንዘብካ ተውፍር ብሓውና ማእከለ ኣብርሃም ዝተዳለወ ኮርስ ውሲደስ ድሮ ብሓግዛቱ ውን ገንዘበይ ከውፍር ጀሚረ. እዚ ትምርቲ’ዚ ድማ ከም ሄቨን ኣዝዩ ብሉጽን ሓጋዝን ኮይኑ ረኺበዮ . Thank you ማእከለ ሓወይ ስለቲ ዘይጸዓድ ድጋፍካን ሓጋዚ ትምህርትኻን.

ሄቨን ዛይድ
Influencer/ Youtuber

ኣነ በዚ ናይ ማእከለ ኣብ Eri Investing Academy ዝወሰድክዎ ትምህርቲ ኣዝየ ዕግብቲ እዩ። ኣብ እስቶክ ማርኬት ዝንበረኒ ኩሉ ጥርጣረታት ብትኽክል ተመሊሱለይ። ኣተሓሳስባይ ውን ከሰፍሕ ሓጊዙኒ፡ እቲ ብሉጽ ዝገብሮ ነዚ ትምህርቲ ኸኣ እቲ ትሕዝቶ ኣብቲ ትምህርቲ ዘሎን ማእከል ዝተጠቀመሉ ሜላ ኣገላልጻን መረዳእታን እዩ። ኣብዚ ትምህርቲ፡እስቶክ ማርኬት ከመይ ከም ዝሰርሕን ከመይ ገርካ ወፍሪ ጀሚርካ ናብ ዝበለጸ ደረጃ ንኽትበጽሕ ውን ጽቡቕ መረዳእታን ምኽርን ይወሃበካ። ኣብዚ ትምህርቲ ምስ ትሳተፉ ኣተሓሳስባኹም ከም ዝዓቢ ኣይጠራጠርን እየ። ምኽንያቱ ጽቡቕ ትሕዝቶ ስለዘለዎ ኣብ ሂወትካ ዕዉት ክትከውን ስለዝሕግዘካ። ማእከለ ብጠዓሚ የቐንየለይ ስለቲ ውሒሉል ኣቀራርባን ግዜኻን።

ዋልታ ተኽላይ

ብመጀመርያ፡ ነዚ ካብ ዉልቃውን ሞያዊ ተመኩሮኡን ዝረኸቦ ፍልጠት ንኣሕዋቱ ብምክፋል ሂወቶም ክቕይሩ ዓቢ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ሓው Maekele ብጣዕሚ ከመስግኖ እፈቱ። ኣብ” ERI INVESTING” ብዝተማሃርኩዎ ትምህርቲ ኣዝየ ዕግብትን፥ ሕጉስትን እየ። “ወፍሪ ስቶክ ማርኬት (stock market)” ምምሃራይ ገንዘበይ ኣበይን ብከመይን ከዋፍሮ ከምዘለኒ ብልክዕ ክርዳእ ክኢለ። ከሙኡ ውን ብምትሕብባሩን ምቅሉልነቱን ኣዝየ ከመስግኖ እፈቱ። thanks Maekele hawey

Titi Huruy

Tell-Aviv,   Israel

Hi Maekele, I really appreciate you, I find this course mind-blowing, supportive, source full, achievable, knowledgeable. I recommend all to purchase and growth your financial income !!

 Teklezgi Tsegay

Canada

Thank you maekele for the opportunity, I have gained a lot of information from this course. Now I’m confident to invest in the stock market by my self. I am so happy for the determination I’ve made to take your course. My suggestion to all people out there is to jump in and start invest in yourself.

Natsnet Kesete

እቲ ዝዓበየ ሰራቂ ግዜ፣ ጉልበት፡ መጻእን ዝኾነ ተቖጺርካ ምስራሕ’ዩ። ካብዚ ተላቂቕካ ናብ ዝዓበየ ጎደና ዝመርሕ ስልጠና እዩ። ወፍሪ ናይ ገንዘብ ዝይኮነስ ናይ ፍልጠት እዩ’ሞ፡ ስለዚ ነዚ መኣዲ ፍልጠት ትቓደስቲ ንምኻን ሎሚ ንወስን። ናይ ሎሚ ውሳኔ ናይ ጽባሕ ውጽኢት ስለዝኾነ።

ማእከለ ኣብርሃም ድማ ክትድነቕ ዝግበኣካ ሓው ኢኻ። ብሉጽ ስራሕ ቀጽሎ

ደራሲ: ኣኽሊሉ ተኻሊ
ካልጋርይ ካናዳ

really wanted to appreciate you for offering your time to teach us on YouTube and also on your website. It has been a really productive and interesting topic. I took the lesson about the stock market which you have prepared for us and I am super happy that I made that decision as it’s become a life-changing lesson in my life. I would love to tell you that I am a huge fan of ERI YOUNG INVESTOR.

 Ablel Zaid

London Uk

ብመጀመርታ ናይ ዘመንና ብሉጽ ሰብ ካብ ፍልጠትካን ተመክሮኻን ብምክፋል ኣተሓሳስባና ንምቕያር ዓቢ ኣበርክቶ እትገብር ዘለኻ ክቡር ሓውና ማእከለ ብልቢ ከየመስገንኩኻ ክሓልፍ ኣይደልን። ኣነ ዝወሰድክዎ ትምህርቲ ኣብ ወፍሪ ስቶክ ማርኬት ኮይኑ ገንዘበይ ከመይ ገይረ ከምዘዋፍሮን ከምዘመሓድሮን ብዘዳለኻልና ትምህርቲ ምስናይ ኣገላልጻን ምቕሉል ኣመሃህራን ብጣዕሚ ዝዝድነቕ እዩ። ከምኡውን ብውልቀይ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣዋፊረ ኣለኹ ብጣዕሚ ከ ለውጢ ረኺበሉ። ካልኦት ኣሕዋተይ ድማ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ክትቀስሙን ክትዓብዩን ክትልወጡን ንእትደልዩ እዚ ኮርስ ንኽትወስድዎ የተባብዓኩም። እዚ ዝዛረቦ ዘለኹ 99.9% ርግጸኛ ኮይነ እየዝዛረብ ዘለኹ። ብልቢ እዚ ዕድል’ዚ ናብ ረብሓና ነውዕሎ።

ገሬ ኪሮስ

Vancouver Canada

ሰላም Maekele ሓውይ ብመጀመርይያ ኣብ ሂወትካ ጥዕና ኣብ ስራሕካ ድማ ኣሳልጦ አምነይልካ. ቀጽለ ስለ ቲ ከተሓለልካ ኣብ ቁጠባዊ ሓርነት አትህቦ ትምህርቲ ከመስግነካ ይፈቱ. መጀመርያ ናይ youtube ተካታታልካ የ ነይረ. ኩሉ አትህቦ ትምህርቲ ድማ አካታተሎ ነይሬ. ብደሕሪ ዚ ነዚ course ናይ invest in stoke market ወሲደ. ኣብ ሂወትይ ዓቢ ዝኾነ ናይ ለውጢ መንገዲ ኢካ ኣሪካኒ ብጣሚ የ ዘመስግነካ maekele ሓወይ እዚ course ካብ ትጸብተይ ንላዕሊ የ ርክበዮ. ደስ ዝብል ኣመሃህራ. Thanks

ግዶን ሓጎስ

Isreal

መጀመርታ ልባዊ ሰላምታ ይብጻሕካ ማእከለ ሓወይ። ቀጺለ ካብዚ ኮርስ ዝተመሃርክዎ እንተ ሃልዩ ነቲ ዝጸነሓኒ ንእሽቶይ ኣፍልጦ ኣዝዩ ዓቢ ሓገዝ እዩ ኮይንኒ። ገለ ካብ ዝተመሃርክዎ ክዝርዝር እንተ ኾይነ፣
1, ብጥዓሚ ጽቡቕ ኣገላልጻን ዘየሰልክይን ኣገባብ ብምቕራብካ ፈተዮ
2, ኣፍልጦይ ኣብ ETF, BOND, INDVIDUAL STOCK…. ወዘተ  ክዓቢ ሓጊዙኒ
3, ኩሉ ዘድልየኒ ኣብ እስቶክ ማርኬት ንክውፍርን psychology ናይ ገንዘብ ብግቡእ ንክርድኦ
ዘድልየኒ ሓበረታን ምኽርን ረኺበ። And last but not least zifetekuwo nezi course ” To
the point” ብምኻኑ. Thanks dude, keep it up

Measho Fisseha 
Holland